Delenie vodným lúčom

popis technológie

Hydroabrazívne delenie sa definuje ako počítačom riadený vysoko-erozívny proces. Princíp hydroabrazívneho delenia spočíva vo vháňaní hydroabrazívneho prúdu, príp. len vody nadzvukovou rýchlosťou na delený materiál čím dochádza k jeho desintegrácii. Permeát, ktorý je nositeľom kinetickej energie abrazíva, odplavuje produkty úberu z miesta rezu a zabezpečuje chladenie miesta rezu. Práve z dôvodu chladenia miesta rezu je táto technológia delenia materiálov výhodnejšia ako bežné technológie delenia, pri ktorých dochádza k nežiaducemu vnášaniu tepla do delených materiálov s následnou zmenou štruktúry, deformácio a zmenou vizuálneho vzhľadu.

Výhody a použitie

prečo práve vodný lúč

Oddeľovanie materiálu je mikrorozmerové a dochádza k nemu na veľkom počte lokalít. Rýchle sa pohybujúci prúd nevytvára iskry alebo prach, nevzniká tepelné ovplyvnenie povrchu, nie je potrebné vyvodiť veľkú silu na delený materiál a v dôsledku čoho nevzniká deformácia materiálu počas delenia. Výhodou delenia hydroabrazívnym prúdom je, že studeným spôsobom delí materiály vo všetkých smeroch, s jednoduchým tvarovým delením.

Medzi ďalšie výhody patria:
- aplikovateľnosť na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, dierovanie, odihľovanie
- schopnosť deliť mäkké ako aj tvrdé materiály,
- schopnosť deliť viaczložkové kompozitné materiály,
- nie je potrebné upevnenie obrobku,
- tvarová rôznorodosť,
- bezprašnosť,
- malé straty v reze,
- Je možné deliť akýkoľvek tvar na ploche. Limitujúci je iba obmedzenie dané kruhovým prierezom prúdu a pevnosť deleného materiálu.
- Delenie veľmi detailných kontúr.
- Je možné dosiahnuť vysoké zhodnotenie polotovaru, vďaka malému priemeru „nástroja“. V niektorých prípadoch je výhodou využiť „spoločný rez“ pre dve súčiastky naraz. To prináša časovú úsporu pri výrobe.nc.


Jednou z výhod je tiež, možnosť začať a skončiť delenie v ktoromkoľvek mieste, v akomkoľvek čase, s dosiahnutím vysokej presnosti tvaru. Vodný prúd môže deliť materiály s rôznymi štruktúrami, medzi nimi aj viacvrstvové materiály bez drobenia okrajov materiálu. Je dobre použiteľný pre tvarové delenie s NC a CNC, s optickým alebo manuálnym riadením. Pôvodne bola technológia delenia vysokotlakovým hydroabrazívnym prúdom spojená s riešením úloh v leteckom, kozmickom a banskom priemysle. V súčasnosti táto technológia nachádza široké uplatnenie v rozličných priemyselných odvetviach, v ktorých sa využíva široké spektrum nových ťažko obrábateľných materiálov, napr. kompozitné materiály s kovovou matricou, monolitické a kompozitné keramické materiály. Dnes je táto technológia zavedená takmer vo všetkých výrobných a priemyselných odvetviach.